Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Regulamin

Definicje

1. Sprzedający: Pockets Daria Grunt-Czerska z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bernardyńska 18/39, REGON 146719880, NIP 7291610177.

2. Sklep Internetowy Pockets (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pocketsbydi.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia.

4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Produktów.

7. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

8. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10. Regulamin – niniejszy Regulamin. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.pocketsbydi.pl.

2. Zamówienia składane w Sklepie Internetowym www.pocketsbydi.pl, realizuje firma Pockets Daria Grunt-Czerska z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bernardyńska 18/39, REGON 146719880, NIP 7291610177.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie www.pocketsbydi.pl są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

Realizacja zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu, realizowane natomiast w dni robocze.

2. Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy rejestrowane będą pierwszego kolejnego dnia roboczego.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

5. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.

10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego Zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

12. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania Zamówienia.

Koszty i termin wysyłki

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL.

3. Towar wysyłany jest pod adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

4. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

6. Złożone przez Klienta Zamówienia będą realizowane (tj. wysyłane) w terminie 1-14 dni roboczych od momentu pojawienia się wpłaty na koncie Sprzedającego.

7. Koszty wysyłki pokrywane są przez Klienta.

Płatności

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta Towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

2. Dostępną formą płatności w Sklepie jest przelew bankowy. Wybierając opcję płatności przelewem, Klient ma 5 dni roboczych na realizację płatności. Po upływie tego terminu transakcja zostanie anulowana, a przedmiot wystawiony ponownie na sprzedaż.

Dane o koncie bankowym Sprzedającego:

93 1950 0001 2006 0528 9413 0002 IDEA BANK

Odstąpienie od umowy

1. Z zakupionego w Sklepie Towaru można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, kierując do Sklepu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu nabytego Towaru na własny koszt.

2. Przekroczenie terminu do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od Umowy.

3. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. Zwracany Produkt wraz z formularzem zwrotu (pobierz) i dowodem zakupu, należy odesłać na adres: Pockets, ul. Bernardyńska 18/39, 02-904 Warszawa.

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, zostanie sprawdzony stan przekazanego Produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością). Jeżeli nie zostaną stwierdzone żadne przeciwwskazania, na adres e-mail Klienta zostanie przesłana informacja o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu Produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

6. Sklep gwarantuje Klientowi zwrot uiszczonej ceny Produktu. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki.

7. Jeżeli zwrot Produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), na wskazany adres e-mail zostanie przekazana informacja o nieprzyjęciu zwrotu Produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny Produkt zostanie odesłany na koszt Sprzedającego.

Procedura reklamacji

1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z Ustawą z dn. 27.VI.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela. Uszkodzenie przesyłki: jeśli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości (np. posiada uszkodzenia, nacięcia) można odmówić jej odbioru i zgłosić ten fakt doręczycielowi. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie, iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki.

3. Sklep www.pocketsbydi.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, itp.).

4. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie i najpóźniej przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową na adres e-mail zamowienia@pocketsbydi.pl W tytule należy podać numer Zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny (pobierz).

5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu Towaru.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, po jej uznaniu, Towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu albo obniży cenę Produktu albo też, stosownie do decyzji Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Towary. W przypadku wymiany produktu na inny, jeżeli cena nowego Towaru będzie wyższa od ceny zwracanego, należy dopłacić różnicę jedną z dostępnych metod płatności. Jeśli cena nowego Towaru będzie niższa od ceny zwracanego, Sklep zwróci Klientowi różnicę na wskazane konto.

7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu Towaru.

8. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się Produktów, przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia, itp.).

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Pockets Daria Grunt-Czerska z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bernardyńska 18/39, REGON 146719880, NIP 7291610177.

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe nie są udostępniane osobom niezwiązanym z działalnością Sklepu www.pocketsbydi.pl i służą wyłącznie do realizacji i obsługi Zamówień Klientów, w zawiązku z tym mogą być udostępniane m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych Towarów.

3. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany, poprawiania i kontroli oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

4. Dane są przekazywane dobrowolnie.

Przerwy techniczne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz.271) oraz Ustawy z dnia 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w Zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

5. Wszystkie zdjęcia produktów są własnością firmy Pockets Daria Grunt-Czerska i zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela Sklepu.

6. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.